Nhà cung cấp cảm biến vòng quay Hengstler

Hengstler chuyên về: cảm biến vòng quay, bộ đếm vòng quay, encoder, timers.

Hengstler: Rotary encoders Counters Relays Printers & Cutters
HD20
HD25
HSD25
HSD37
HSD38
HSD44T
ISD25
ISD37
ICURO RI30
ICURO RI32
ICURO RI36
ICURO RI38
ICURO RI41
ICURO RI42
ICURO RI58
ICURO RI59
ICURO RI64
ICURO RI76
ICURO RX70
ICURO RX71
ACURO AX71
ACURO AX73
S21
BRX series
BRCX series
R11 series
R25 series
Tico 772
Tico 773
Tico 774
Tico 731
634/635
635iw
635 DIN
464-468
872-877
101/103/301/309
110/111/205/312
125
150
225
Tico 734
Colibri 490
495
Tico 732
864-868
853
signo 721
Tico 772
Tico 773
Tico 774
486/487
446/447
250
497
Tico 734
Tico 732
886/887
signo 721
Tico 772
Tico 773
Tico 774
Tico 732
Tico 772
Tico 773
Tico 774
633 DC
633 DIN
633 AC
Tico 731
891
891 DIN
497
499
Tico 734
Tico 732
Tico 772
Tico 773
Tico 774
Tico 731
Tico 734
Tico 732
RAS
RBS
RDA
RDB
RDM
ROS
507
509
eXtendo X-56
eXtendo X-80
C-56
XPM-80
XPM-200
Rotary Cutter G
Rotary cutter H
Guillotine Cutter L
Guillotine cutter F
Guillotine Cutter F

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *